Leverantörer

PHM Group har åtagit sig att agera ansvarsfullt och etiskt. Vi övervakar aktivt lagkrav och lagstiftning som rör ansvarsfullt uppförande och följer krav, förordningar och regler på EU- och nationell nivå. Vår strategi för ansvarsfullt företagande omfattar mål och ett åtgärdsprogram för god förvaltning, klimat- och miljöfrågor samt en säker och mångsidig arbetsplats.

Tillämplighet

Denna uppförandekod för leverantörer (nedan kallad Uppförandekod) gäller för alla företag som levererar produkter eller tjänster till företag inom PHM-koncernen. Uppförandekoden är en del av avtalet mellan PHM Group och Leverantören.

Vi förväntar oss att leverantörer och underleverantörer (gemensamt kallade Leverantören) agerar ansvarsfullt, så vi kräver att Leverantören läser Uppförandekoden och agerar i enlighet med den. Leverantören ska följa de riktlinjer som anges i uppförandekoden och även tillämpa dessa på leverantörer och underleverantörer. Leverantören ska informera PHM om vilka underleverantörer som används och omedelbart meddela uppdragstagaren om denne inte kan följa uppförandekoden.

PHM Group uppmuntrar Leverantören att ta hänsyn till inte bara kraven i Uppförandekoden utan även OECD:s (Economic Co-operation and Development) riktlinjer för multinationella företag: https://www.oecd.org/corporate/mne/

Leverantörens ansvar

Leverantören ska följa gällande lagstiftning och myndighetskrav i alla länder där de har verksamhet. Det gäller även nationella och internationella avtal, så som kollektivavtal, lagstiftning gällande miljö, arbetssäkerhet och regler för ekonomisk förvaltning. Leverantören ska efterleva gällande konkurrenslagstiftning.

Leverantören åtar sig att i sin verksamhet uppfylla de krav som anges i denna uppförandekod, de internationellt erkända mänskliga rättigheterna enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna och de grundläggande internationella arbetstagarrättigheterna enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.

Leverantören ska behandla alla personuppgifter konfidentiellt och endast använda personuppgifterna enligt GDPR. Leverantören ska också följa eventuella instruktioner som PHM Group ger i samband med leveransen eller uppdraget.

God förvaltning

Leverantören ska inte ägna sig åt bedrägliga former av affärsrelationer, såsom mutor, bestickning och penningtvätt. Leverantören ska inte erbjuda eller acceptera otillbörliga betalningar eller andra monetära förmåner för att främja sin verksamhet. Utpressning och hot som ett sätt att främja verksamheten är förbjudet. Leverantören är skyldig att informera PHM Group om eventuella intressekonflikter.

Klimat och miljö

Leverantören ska följa gällande lagstiftning och myndighetskrav på den aktuella marknaden. Leverantören ska vara medveten om den egna verksamhetens miljöpåverkan och styra sin verksamhet i en riktning som är mindre skadlig för miljön. Leverantören åtar sig att minimera riskerna för miljöförstöring i sin verksamhet och att hushålla med råvaror, energi och naturresurser. Leverantören uppmuntras att minska utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet.

En säker och mångfaldig arbetsplats

Leverantören ska följa gällande arbetslagstiftning, kollektivavtal, hälso- och säkerhetsföreskrifter och andra skyldigheter på den aktuella marknaden. Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna, de anställdas grundläggande rättigheter och behandla alla sina intressenter med respekt, jämlikhet och rättvisa.

PHM Group tolererar inte någon form av mobbning, trakasserier eller olämpligt beteende och diskriminerar inte någon på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, tro, åsikter, politiska aktiviteter, fackliga aktiviteter, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller andra personliga skäl och kommer att förvänta sig att leverantören gör detsamma.

Leverantören ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Dessa omfattar tankefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet och trosfrihet.

Leverantören ska inte utsätta sina anställda för tvångsarbete. Anställda ska alltid ha rätt att lämna företaget efter en rimlig uppsägningstid. Anställda ska inte vara skyldig att ställa ekonomiska garantier eller överlämna sina identitets- eller resehandlingar till arbetsgivaren.

Respektfull behandling av anställda

Leverantören ska behandla alla rättvist, med respekt och värdighet. Fysisk eller psykisk misshandel, sexuella trakasserier, andra former av trakasserier, skrämsel eller hot är förbjudna.

Leverantören ska inte diskriminera anställda på grund av hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, nationellt, etniskt eller samhälleligt ursprung eller någon annan liknande grund.

Leverantören ska garantera sina anställda förenings- och mötesfrihet samt rätten att förhandla kollektivt. Alla anställda, om så önskas, ska ha rätt att ansluta sig till fackföreningar eller liknande organisationer.

Leverantören ska följa gällande lagstiftning om minimilön och arbetstid i varje land där Leverantören är verksam. Lönerna ska vara rättvisa och garantera en anständig inkomst. Arbetstiden får inte vara orimligt lång.

Hälsa och arbetssäkerhet

Leverantören ska säkerställa sina anställdas arbetssäkerhet och hälsa. Arbetstagarna ska ha en hälsosam och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar i varje verksamhetsland, med beaktande av internationella standarder.

Leverantören ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Arbetstagarna får inte utsättas för farliga situationer, arbetsmetoder eller skadliga kemikalier utan lämpliga instruktioner, tillämplig säkerhets- och skyddsutrustning och utbildning.

Leverantörens personal får inte arbeta eller vistas på arbetsplatsen under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel.

Sanktioner

Leverantören försäkrar att leverantören själv, dess produkter, dess ägare eller medlemmar i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller de underleverantörer som den använder eller deras produkter eller ägare eller medlemmar i deras förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan inte omfattas av någon sanktionslista som införts av Europeiska unionen eller FN. Leverantören ska omedelbart informera PHM Group om sanktioner införs mot de ovan nämnda enheterna.

Utvärdering av leverantören

PHM Group och Leverantören kommer vid behov att diskutera och följa upp de krav som anges i uppförandekoden för att gemensamt bidra till en ansvarsfull verksamhet och bransch.

Leverantören ska på begäran förse PHM Group med information om efterlevnaden av dessa krav. Leverantören är skyldig att medverka till sådan kontroll och åtar sig att avhjälpa eventuella brister som framkommer vid kontrollen.

Förfarande vid överträdelse

PHM Group kommer inte samarbeta leverantörer som inte följer uppförandekoden. Om Leverantören inte följer gällande lagstiftning, myndighetskrav eller andra krav som anges i uppförandekoden har PHM Group rätt att säga upp avtalet med leverantören och avsluta samarbetet.